بسته ارسالی در کوتاه ترین زمان ممکن صورت خواهد گرفت .