کلیه ی کالاهای موجود در فروشکاه دارای ضمانت آراز کپی می باشد.